โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Developing Trends in Education

วันอังคารและวันพุธที่ 14-15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

08:45 – 09:45       Active Learning Strategies to Make Phonics Fun and Exciting by Myungjin Kim and Eunae Jeon

10:00 – 10:45        Engaging ELLs: Cracking the Problem of Multilevel Classrooms by Christina Kapp

10:45 – 11:45          Spark the imagination and curiosity of your students — Teaching Science in English by Eric Verspecht

13:00 – 14:00        Teaching teenagers: Turning a challenge into a golden opportunity by Mr.Κostas Pexos

14:15 – 15:15          Writing as Structure and Process by Ji Young Ko

15:15 – 16:15         Bringing the real world into the classroom through reading by Mr.Κostas Pexos

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s