โครงการฝึกอบรมสัทศาสตร์ทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

การจะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันได้แก่ ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบได้นั้น จึงจำเป็นต้องมีการอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิค วิธีการที่ทันสมัยเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาตะวันตก จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมสัทศาสตร์ทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น

8

สัมศาสตร์ สัมศาสตร์2สัทศาสตร์3 สัทศาสตร์4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s