โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2556

ในปีงบประมาณ 2556 สาขาวิชามีนักวิจัยจำนวน 7 คน รวมจำนวนงานวิจัยได้ 8 เรื่อง ได้รับงบประมาณจำนวน 1,909,400 บาท ดังนี้

 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อ – สกุล ทุน วช. ทุน สกอ. ทุนมหาวิทยาลัย ทุนคณะฯ
1 การสร้างสรรค์การเรียนรู้กับการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดร.รณวีร์ พาผล 150,000
2 การเชื่อมโยงสังคมและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในชุมชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ อ.กัลยา มหาวัน 299,250
3 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาระเบียบชุมชน ในเขตพื้นที่แขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ อ.พัทริเซีย วิสเซอร์ 246,650
4 การบูรณาการวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ความมั่นคงของเยาวชนในระบบโรงเรียน อ.พัชยา สุขพัชราภรณ์ 300,000
5 การบูรณาการวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ความมั่นคงของเยาวชนนอกระบบ อ.วรสุดา วัฒนวงศ์ 300,000
6 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมั่นคงทางอารมณ์เพื่อการบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาดของเยาวชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.รณวีร์ พาผล 300,000
7 การส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้ ด้วยการจัดทำศัพทานุกรมการค้าระหว่างประเทศฉบับภาษาอังกฤษ อ.ลลิดา วิบูลวัชร 300,000
8 การใช้งานวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนระดับปริญญาตรี อ.กฤษณะ สุยะอ้าย 13,500
รวม 1,895,900 13,500
รวมงบประมาณที่ได้ดำเนินงานวิจัยปี 2556 1,909,400