ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน15 ฐานข้อมูล เพื่อพัฒนางานด้านการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดประเทศไทย (ThaiLIS)
ProQuest ABI/INFORM Complete
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ
ลิงค์เว็บไซต์ http://search.proquest.com/abicomplete/business/fromDatabasesLayer?accountid=31937

ProQuest Dissertation & Theses

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน
ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.proquest.com/pqdtft/dissertations/fromDatabasesLayer?accountid=31937

ProQuest ebrary® e-books 

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ebook ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 130,000 รายชื่อ ครอบคลุม 16 สาขาวิชาหลัก จากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 700 สำนักพิมพ์ เช่น Oxford University Press, Cambridge University Press, Cornell University Press, Harvard University Press, Springer, John Wiley & Sons, MIT Press, Taylor & Francis, The McGraw-Hill Companies เป็นต้น
ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.proquest.com/ebrary/business/fromBasicHomePage?accountid=31937

ACM Digital Library 

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM(Association for Conputing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณนุกรม สาระสังเขป artcle reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน
ลิงค์เว็บไซต์ : http://portal.acm.org/dl.cfm

H.W.Wilson

เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology , Art , Business , Education , General Science , Humanilities , Library and Information Science, Social Sciences , Law ,General Interest , Biological&Agricultural Science
ลิงค์เว็บไซต์ : H.W.Wilson

Academic Search Premier
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ลิงค์เว็บไซต์ : 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?autype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=a9h

Education Research Complete
เป็นฐานข้อมูลเฉพาะด้านทางการศึกษาที่มีเนื้อหาคอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย
ลิงค์เว็บไซต์ http://search.ebscohost.com/login.aspx?autype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=ehh

Computers & Applied Sciences Complete
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.ebscohost.com/login.aspx?autype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih

Communication & Mass Media Complete
มีโซลูชันการค้นคว้าวิจัยที่สมบูรณ์และมีคุณภาพที่สุดในเรื่องการสื่อสารและสื่อมวลชน CMMC รวมเนื้อหาของ CommSearch (เดิมจัดทำโดย National Communication Association) กับ Mass Media Articles Index (เดิมจัดทำโดย Penn State) ควบคู่กับวารสารอื่นๆ ด้านการสื่อสาร สื่อมวลชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันมากเพื่อสร้างทรัพยากรการค้นคว้าและการอ้างอิงของสาขาการ สื่อสารในขอบเขตที่ไม่เคยมีมาก่อนและให้ข้อมูลลึกลงรายละเอียดผนวกกับครอบ คลุมเนื้อหาที่คุณต้องการ CMMC มีรายการดัชนีวารสารตั้งแต่ต้นจนจบ (“ทั้งฉบับ”) และสาระสังเขปกว่า 550 รายการ และเนื้อหาครอบคลุมที่คัดเลือกไว้ (“ที่สำคัญ”) มากกว่า 200 รายการสำหรับเนื้อหาที่รวมไว้ของชื่อเรื่องเกือบ 737 ชื่อ ยิ่งไปกว่านั้น ฐานข้อมูลนี้ยังมีวารสารฉบับเต็มกว่า 440 รายการ
ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.ebscohost.com/login.aspx?autype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih


EBSCO eBook Collection 

EBSCO eBook Collection (เดิม NetLibrary) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เอกสารฉบับเต็มอยู่ในรูปไฟล์ PDF การสืบค้นสามารถเข้าสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน (unlimited users) แต่เมื่อต้องการอ่านฉบับเต็ม สามารถอ่านได้ครั้งละ 1 คนเท่านั้น การสั่งพิมพ์ หรือบันทึก สามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า กรณีต้องการบันทึกไฟล์ (Download) ผู้ใช้งานต้อง Sign in เข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ โดยระบบกำหนดเวลาให้ยืมได้นาน 168 ชั่วโมง
ลิงค์เว็บไซต์ : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uip&group=main&profile=ehost&defaultdb=nlebk
SpringerLink 
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997-ปัจจุบัน
ลิงค์เว็บไซต์ : http://www.link.springer.com/
ISI Web of Science 
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน
ลิงค์เว็บไซต์ : http://isiknowledge.com

EmerRald Management e-Jounal
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฏหมายและจริยธรรมธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิดและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฎิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ลิงค์เว็บไซต์ : http://www.emeraldinsight.com/

American Chemical Society Journal (ACS)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Jounals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
ลิงค์เว็บไซต์ http://pubs.acs.org/

ScienceDirect
เป็นฐานข้อมูลที่คลอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering , Life Sciences, Health Science, Social Sciences and Humanities ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995
ลิงค์เว็บไซต์ http://www.sciencedirect.com/


TDC : ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์
ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์(Digital Collection) เป็นการจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 86 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศฉบับเต็มพร้อมภาพที่ต้องการได้ทันทีโดยปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 58,392 รายการ
ลิงค์เว็บไซต์ 
http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php


The Senate Electronic library : ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
ฐานข้อมูลรวบรวมวิชาการความรู้ด้านกฎหมาย และอื่น ๆ ตามบทบาท อำนาจ หน้าที่ ของวุฒิสภา อาทิ พระราชบัญญัติ กระทู้ถาม ญัตติ ข้อมูลการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งและกระบวนการถอดถอน ตัวอย่างรายงานวิจัยและวารสารภายใต้ลิขสิทธิ์ของวุฒิสภา
ลิงค์เว็บไซต์ http://library.senate.go.th/