ผลงานของนักศึกษา  

1.   นายฐิติพันธ์ สิมมา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาตะวันตก ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 พร้อมเกียรติบัตรการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่14 พฤศจิกายน 2555

2.   นายฐิติพันธ์ สิมมา และนายภัทรกร คำสุพรม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาทและบัตรของขวัญจากสถาบันภาษา Inside English จำนวน 5,000 บาท จากการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (ASEAN Economic Community: AEC) ในโครงการ RMULT 55th Anniversary English Contest for AECเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

3.   นายฐิติพันธ์ สิมมา  และ นายภัทรกร คำสุพรม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร นางสาวปิยะธิดา สกุลมณี และ นายอานุภาพ วงศ์สกูล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ได้คะแนนรวมเป็น     อันดับที่ 7 โดยได้รับเกียรติบัตรจากเข้าร่วมการแข่งขัน จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา งานราชภัฏวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555

4.   นางสาวนารีรัตน์ นิยมกิจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท นางสาวปิยธิดา สกุลณีได้รับรางวัลชมเชย โดยได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท จากการแข่งขันประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ UTCC  English Essay Writing Contest 2012 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร      

5.   นายกฤตพัส ธรรมปัญญา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาเซียน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2556 ณ บ้านไทยรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่จะได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศในประชาคมอาเซียน

6.   นายภัทรกร คำสุพรม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมประเทศฮังการี ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2556

7.   นายธิติพันธ์ สิมมา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน Linnaeus University ประเทศสวีเดน โดยลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาสวีเดนในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 ถึง เดือนมกราคม 2557

8.   นายทิชากร ตาวิญโนและนางสาววราภรณ์ สลีอ่อน นักศึกษาสาชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านตะวันออกศึกษา ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ October University ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2556

9.   นายกฤตพัส ธรรมปัญญา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเยาวชาจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ จัดโดยสำนักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวัง ณ ศูนย์ศึกษาตามแนวพระราชดำริ ห้วยฮ่องไคร้