ผลงานทางวิชาการ

    อาจารย์ ดร. เฉลิมชัย ไชยชมภู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการนำเสนอบทความวิชาการในการประชุม The 23rd International Conference on British and American Studies ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 พฤษภาคม 2556           ณ มหาวิทยาลัยเวสต์ เมืองติมิโชอารา สาธารณรัฐ โรมาเนีย โดยอาจารย์ได้นำเสนอบทความเรื่อง The implementation of project-based instruction for an English for Science course: A case study in a Thai context พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกับผู้ร่วมประชุมจากประเทศอื่นๆ ด้วย เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบทความวิจัยของอาจารย์ เรื่อง Segmental Features of Palaung in Thailand ก็ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Humanities and Social Science Invention ฉบับเดือนเมษายน 2556 ด้วย