โครงการกีฬาสาขาวิชาภาษาตะวันตก

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นประจำทุกปีเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาคปกติ) เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะให้นักศึกษาในสาขาวิชาภาษาตะวันตกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้งานกีฬาชื่อ “ กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 2 ”

 

กีฬา5 กีฬา6 กีฬา4 กีฬา3 กีฬา2