โครงการไหว้ครู

ครูคือปูชนียบุคคลทีไม่มีคำว่าเกษียณอยู่ในหัวใจของศิษย์ การศึกษาเล่าเรียนวิชาใดสาขาใดก็ตาม จะประสบความสำเร็จได้ต้องมี “ครู” เป็นผู้ให้การอบรม แนะนำสั่งสอนเป็นผู้ให้ในสิ่งทีดีที่สุดสำหรับผู้เป็น“ ศิษย์” ครูจึงเป็นผู้มีพระคุณรองลงมาจากบิดามารดาเป็นผู้ซึ่งขจัด อวิชา การตอบแทนพระคุณครู การแสดงความเคารพนบนอบ ด้วยการกราบไหว้ และปฏิบัติตามคำสั่งสอนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ศิษย์ได้แสดงความระลึกถึงพระคุณครูได้อีกทางหนึ่ง คือ การจัดพิธีไหว้ครูพิธีไหว้ครูเป็นประเพณีทีคนไทยได้สืบทอดกันมาช้านาน  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มองเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ร่วมกันจัดโครงการ “ พิธีศิษย์น้อมวันทา คณาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันตก ” ขึ้น นับว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามและสร้างความตระหนักให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ที่ได้ให้การอบรม สั่งสอน อีกทั้งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัย

8

ไหว้ครู2

ไหว้ครู4ไหว้ครูไหว้ครุ3