โครงการรดน้ำดำหัว

ประเพณีสงกรานต์ของไทยนั้นเป็นประเพณีอันดีงามมาช้านาน และสิ่งที่นิยมกระทำกันมาก็คือ การทำบุญและการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย   ทางสาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษ) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่คนรุ่นหลัง อีกทั้งยังเป็นการสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายใน หน่วยงาน และเพื่อเป็นการระลึกถึงบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการแล้ว รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป สาขาวิชาภาษาตะวันตกจึงได้จัดโครงการทำบุญสาขาวิชาและรดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโส

 

ดำหัว