โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

การจะสร้างบัณฑิตผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันได้แก่ ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบได้นั้น จำเป็นต้องให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนไปบูรณาการ กับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน สาขาวิชาภาษาตะวันตก จึงได้จัดโครงการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางภาษา และได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว ทั้งยังเกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา และสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาค

88

แข่งทักษะ