โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองทั้งในเชิงวิชาการ และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป สาขาวิชาฯ จึงจัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาเพื่อยกระดับความรู้และความสามารถของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาตะวันตกให้ดียิ่งขึ้น

 

TOEICchristmas