ตารางรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

 

ที่ ปีการศึกษา หมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา
1 นักศึกษาค้างชั้นทั้งหมด อ.ภัทรกมล     รักสวน
2 ปี 2554ภาคปกติ อธ.54ศ4.1 ผศ.ดร.สิทธิชัย     สาเอี่ยม
อ.54ศ4.1 ผศ.ดร.ปทุมรัศมิ์   นาคนิษฐา
อ.54ค5.1 อ.กัลยา           มหาวัน
อ.54ค5.2 อ.กฤษณะ       สุยะอ้าย
ภาคเสาร์-อาทิตย์ อธ.54ศ4.01 อ.ศิริพรรณ     สุวรรณาลัย
อธ.54ศ4.02 อ.เอกรัฐ       อินทร์แสง
ภาคจันทร์-ศุกร์ อธ.54ศ4.001 อ.ดร.รณวีร์         พาผล
อธ.54ศ4.002 อ.พัชยา           สุขพัชราภรณ์
อธ.54ศ4.003 อ.ฉันทนา       ศศิธรามาศ
3 ปี 2555ภาคปกติ อธ.55ศ4.1 อ.กนิษฐ์         ดีหนอ
อ.55ศ4.1 อ.ศิริพรรณ       สุวรรณาลัย
อ.55ศ4.2 อ.สลิลา       พันชนะ
อ.55ค5.1 อ.ปณชนก       ชาญไววิทย์
4 ปี 2556ภาคปกติ อ.56ศ4.1 อ.ดร.นิตยา         สงวนงาม
อ.56ศ4.2 อ.เอกรัฐ        อินทร์แสง
อธ.56ศ4.1 อ.ฉันทนา      ศศิธรามาศ
5 ปี 2557ภาคปกติ อ.57ศ4.1 อ.วราพร         ไชยคุณา
อ.57ศ4.2 อ.พะเยา           พรหมเทศ
อธ.57ศ4.1 อ.ดร.รณวีร์       พาผล