ภาษาอังกฤษ  ( อ 57.ศ4.1)   มนุษย์ แสดงแผนการเรียน
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 57.ศ4.2)   มนุษย์ แสดงแผนการเรียน
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 57.ค5.1)   มนุษย์ แสดงแผนการเรียน
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ( อธ 57.ศ4.1)   มนุษย์ แสดงแผนการเรียน
   ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  ( ฝศ 57.ศ4.1)   มนุษย์ แสดงแผนการเรียน