แผนการเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษา รหัส 52-56

หลักสูตร
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 52.ค5.1)
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 52.ค5.2)
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 52.ค5.3)
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 53.ศ4.1)
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 53.ศ4.2)
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 53.ค5.1)
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 53.ค5.2)
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 53.ค5.3)
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ( อธ 53.ศ4.1)
   ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  ( ฝศ 53.ศ4.1)
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 54.ศ4.1)
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 54.ค5.1)
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 54.ค5.2)
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ( อธ 54.ศ4.1)
   ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  ( ฝศ 54.ศ4.1)
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 55.ศ4.1)
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 55.ศ4.2)
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 55.ค5.1)
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ( อธ 55.ศ4.1)
   ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  ( ฝศ 55.ศ4.1)
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 56.ศ4.1)
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 56.ศ4.2)
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 56.ค5.1)
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ( อธ 56.ศ4.1)
   ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  ( ฝศ 56.ศ4.1)