วิสัยทัศน์

ภายในปี 2556 สาขาวิชาภาษาตะวันตกมุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศด้านภาษา มีความพร้อมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เทคโนโลยีและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งมีความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาตนให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาต่อในระดับประเทศและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s