จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษา ทั้งหมด 1,000 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

หลักสูตร ชาย หญิง รวม
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 52.ค5.1)   มนุษย์ 4 41 45
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 52.ค5.2)   มนุษย์ 7 38 45
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 52.ค5.3)   มนุษย์ 4 37 41
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 53.ศ4.1)   มนุษย์ 8 27 35
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 53.ศ4.2)   มนุษย์ 8 34 42
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 53.ค5.1)   มนุษย์ 9 32 41
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 53.ค5.2)   มนุษย์ 11 28 39
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 53.ค5.3)   มนุษย์ 7 28 35
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ( อธ 53.ศ4.1)   มนุษย์ 11 30 41
   ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  ( ฝศ 53.ศ4.1)   มนุษย์ 3 13 16
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 54.ศ4.1)   มนุษย์ 21 29 50
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 54.ค5.1)   มนุษย์ 10 37 47
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 54.ค5.2)   มนุษย์ 10 35 45
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ( อธ 54.ศ4.1)   มนุษย์ 9 31 40
   ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  ( ฝศ 54.ศ4.1)   มนุษย์ 4 17 21
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 55.ศ4.1)   มนุษย์ 16 30 46
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 55.ศ4.2)   มนุษย์ 15 31 46
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 55.ค5.1)   มนุษย์ 11 46 57
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ( อธ 55.ศ4.1)   มนุษย์ 14 27 41
   ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  ( ฝศ 55.ศ4.1)   มนุษย์ 3 10 13
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 56.ศ4.1)   มนุษย์ 12 34 46
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 56.ศ4.2)   มนุษย์ 9 34 43
   ภาษาอังกฤษ  ( อ 56.ค5.1)   มนุษย์ 11 46 57
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ( อธ 56.ศ4.1)   มนุษย์ 12 36 48
   ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  ( ฝศ 56.ศ4.1)   มนุษย์ 5 15 20