ศักยภาพสาขาวิชาภาษาตะวันตก ปี 2556

ในปี 2556 สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มีบุคลากรตามประเภทต่าง ๆ คือ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์ช่วยราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 36 คน มีรายละเอียดดังนี้

ข้าราชการ 10 คน

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 24 คน

ไม่มีอาจารย์ช่วยราชการ

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 3 คน

อยู่ปฏิบัติงานจริง 33 คน ลาศึกษาต่อ 3 คน