นโยบาย

888881. พัฒนาสาขาวิชาภาษาตะวันตกในการผลิตบัณฑิตทางภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ให้มีความเป็นเลิศทั้งวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

888882. พัฒนาสาขาวิชาภาษาตะวันตกให้เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตทางภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสตามความต้องการของท้องถิ่น

888883. สนับสนุนการผลิตครูทางด้านภาษาอังกฤษ

888884. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตเพื่อสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชา

888885. พัฒนาเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

888886. พัฒนาคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรให้มีศักยภาพในการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาท้องถิ่น

888887. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

888888. พัฒนาสาขาวิชาภาษาตะวันตกให้เป็นแหล่งบริการวิชาการ เป็นหน่วยฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

888889. พัฒนาสาขาวิชาภาษาตะวันตกเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

8888810. พัฒนาสาขาวิชาภาษาตะวันตกให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม

8888811. สนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ในสาขาให้มีประสบการณ์ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ เทคนิคการสอน และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

8888812. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

8888813. บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาตะวันตกให้มีประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ก.พ.ร. และ สมศ. โดยให้มีผลการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ ไม่ต่ำกว่า 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s