พันธกิจ

สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ดำเนินงานตามนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. จัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิชาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของสังคมระดับประเทศและนานาชาติ

2. ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์

4. ให้บริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสแก่ท้องถิ่น

5. ให้บัณฑิตมีความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสาขาวิชา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s