ประวัติความเป็นมา

888882503  เมื่อครั้งที่โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่ได้รับการยกฐานะเป็น ‘วิทยาลัยครูเชียงใหม่’ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หมวดภาษาอังกฤษ ซึ่งในขณะนั้น มีอาจารย์อุไร มังตรีสรรค์ เป็นหัวหน้าหมวดคนแรกและอาจารย์ประจำในหมวดอีกประมาณ 10 คน ได้เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก-โท และเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไป โดยได้รับความช่วยเหลือด้านบุคลากรชาวต่างประเทศจาก The British Council และ หน่วยอาสาสมัคร Peace Corps

888882509  วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ได้รับนโยบายการเร่งผลิตครูจากกรมการฝึกหัดครู ให้รับนักเรียนที่จบ มศ.5 เข้าเรียนต่อหลักสูตร ปป. ซึ่งเป็นหลักสูตรเร่งรัด 1 ปี

888882510  อาจารย์อุไร มังตรีสรรค์ได้ ก่อตั้งห้องสมุดภาษาอังกฤษที่ห้อง 321 โดยได้ทำการหาทุนจัดซื้อหนังสือ และได้รับบริจาคหนังสือจากสำนักงาน USIS , ASIA FOUNDATION และจากชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

888882512-2517  หมวดภาษาอังกฤษ มีภาระงานสอนมากขึ้น เพราะวิทยาลัยครูเชียงใหม่ เปิดสอนภาคนอกเวลา (เดิมเรียก“ภาคค่ำ” ต่อมาเรียก “ภาคสมทบ”) เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล 2 ประการคือ การขาดแคลนครูในชนบทและการที่นักเรียนที่จบมศ.5ไม่มีที่เรียน

888882517  เปิดสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรครูปริญญาตรี 2 ปีหลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรอุดมศึกษา(ปอ.) โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุปัน)

888882519  ยกเลิกการผลิตครูระดับป.กศ.ต้น ภาคสมทบ ขณะเดียวกันได้เริ่มเปิดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปกศ.สูง และคบ. 2ปีหลัง โดยใช้หลักสูตรการฝึกหัดครูของสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519

888882522  ยกเลิกการผลิตครูภาคปกติระดับ ป.กศ.ต้น ภาคสมทบระดับ ปกศ.สูง และเริ่มเปิดสอนโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.) ระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง

888882523  ยกเลิกการผลิตครูระดับป.กศ.สูง เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (คบ. 4ปี) เริ่มโครงการศูนย์ภาษา ภายใต้การดูแลของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู ซึ่งมีทั้งหมด 8 แห่งทั่วประเทศ อาจารย์มานี ธรรมรักษ์ เป็นหัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษและเป็นหัวหน้าศูนย์ภาษาโดยตำแหน่ง  จากการที่ได้เป็นศูนย์ภาษาฯจึงมี Contract  teacher ชาวต่างประเทศมาช่วยสอนประจำศูนย์ฯทุกปี และยังได้รับความช่วยเหลือด้านบุคลากรจาก Peace Corps ประเทศสหรัฐอเมริกาและองค์กร CUSO ประเทศแคนาดา บทบาทหน้าที่ของภาควิชาและศูนย์ภาษาได้ขยายงานด้านบริการสู่ชุมชนหลายรูปแบบ อาทิ ร่วมมือกับหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครูจัดอบรมบุคลากรด้าน วรรณคดีอังกฤษ-อเมริกัน ภาษาศาสตร์และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกปี จัดนิทรรศการวันเด็ก และนิทรรศการวิชาการประจำปี จัดการแสดงละครภาษาอังกฤษ จัดโครงการพิเศษสอนภาษาอังกฤษ ในภาคฤดูร้อนให้แก่เด็กและ เยาวชนในระดับประถมและมัธยมศึกษาในท้องถิ่น และจังหวัดใกล้เคียง และยังให้ความร่วมมือในการจัดสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกด้วย ด้านการพัฒนาบุคลากร กรมการฝึกหัดครูได้ส่งเสริมให้อาจารย์จากศูนย์ภาษามีโอกาสสอบคัดเลือกไปศึกษาอบรมที่ประเทศอังกฤษ โดยทุน The British Council จำนวน 5 ท่าน คือ อาจารย์มานี ธรรมรักษ์  อาจารย์กมล วัชรยิ่งยง  อาจารย์บุบผชาติ พันธุ์ศรี  อาจารย์บุญเรือน วัฒนวงค์  และ อาจารย์พูนรัตน์ แสงหนุ่ม

888882527  ได้เปลี่ยนสถานภาพจากหมวดภาษาอังกฤษเป็นภาควิชาภาษาต่างประเทศ โดยมี อาจารย์กมล วัชรยิ่งยง เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก นอกจากดูแลรับผิดชอบวิชาภาษาอังกฤษแล้วยังดูแลการจัดการเรียนการสอนภาษาอื่นๆด้วย ซึ่งได้แก่ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน นอกจากเปิดสอนหลักสูตรสายครุศาสตร์ (คบ.) แล้วยังได้เปิดสอนหลักสูตร สายศิลปศาสตร์ ด้านเทคนิคบริการโดยก่อนหน้านั้น ได้ส่งอาจารย์ผู้สอนเข้ารับการศึกษาอบรมด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม อาหารและเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

888882528  จากการประกาศใช้พรบ.วิทยาลัยครูฉบับที่2 ที่ให้มีการจัดการศึกษา 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสาตร์ ส่งผลให้ภาควิชามีการเปิดสอนวิชาเอก ภาษาอังกฤษ สาขาครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษธุรกิจสาขาศิลปศาสตร์

888882529  เริ่มโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการทุกสาขาอาชีพ (กศ.บป.)สำหรับวิชาเอกภาษาอังกฤษ มี ผศ.ดร. ประภัสสร กระแสชัย เป็นหัวหน้าภาควิชาตลอดจนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ภาษาฯและเป็นประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ด้วย

888882530  เริ่มโครงการKuringaiซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยมีการส่งนักศึกษาปีสุดท้ายมาช่วยในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

888882532  จัดตั้ง Resource Unit ที่ห้อง 331 โดยมีการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้บริการแก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในท้องถิ่น มีโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและขอยืมสื่อ จัดแสดงนิทรรศการอยู่เป็นประจำ นอกจากนั้นยังจัดโครงการนำสื่อไปจัดกิจกรรม Fun with English Day ตามโรงเรียนต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาจากสื่อหลากหลายรูปแบบเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน

888882533  มีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Griffithและ New Castle ประเทศ Australia ส่งนักศึกษามาฝึกสอนภาษาอังกฤษ ที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ

888882535  วิทยาลัยครูเชียงใหม่ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเชียงใหม่  อธิการบดีสายสมร สร้อยอินต๊ะ ได้ร่วมมือกับ สภาสถาบันราชภัฏ (สรภ.) ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทาลัย และสถาบันในต่างประเทศหลายโครงการ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้านการโรงแรมกับสถาบันCollege of Commerce, Catering and Tourism (CCCT) ประเทศฮังการี   และกับ Suez CanalUniversity ประเทศอียิปต์ โครงการส่งอาจารย์และนักศึกษาไปศึกษาอบรมภาษาอังกฤษที่ Douglas College ประเทศแคนาดาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น และศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประเทศจีน นอกจากนั้น ยังได้เริ่มโครงการนำร่อง  Distant Education in TEFL ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมการฝึกหัดครูกับSEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร์ และประเทศแคนาดาจัดอบรมการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อรับประกาศนียบัตรจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการต่อมาอีก 2 รุ่น ในปี 2541 และ 2542

888882538  เริ่มเปิดสอนวิชาภาษาเกาหลีเป็นสาขาวิชาเลือกเสรี โดยได้รับความมือจากหน่วยงานของรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  KOICA ได้ส่งอาสาสมัครมาช่วย วางหลักสูตรเป็นอาจารย์สอน

888882540  ดร.สุภา อังกุระวรานนท์ ซึ่งป็นรองหัวหน้าภาควิชาในขณะนั้น กับ Mr.Kim Chin Kook ซึ่งเป็น Senior Volunteer จากประเทศเกาหลี ได้ร่วมกันเขียนโครงการขอความช่วยเหลือด้าน Multi-media Laboratory จาก KOICA เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้อีกภาษาหนึ่ง และได้ส่งอาจารย์พูนรัตน์ แสงหนุ่ม และอาจารย์กุสุมา สุขเกษม เข้ารับการอบรมการใช้และควบคุมห้องปฏิบัติการดังกล่าว ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

888882542  สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ เริ่มบริหารงานในรูปแบบใหม่ โดยให้ทุกภาควิชาที่เปิดสอนวิชาเอกเปลี่ยนไปใช้ชื่อว่า “โปรแกรมวิชา” ดังนั้น ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จึงได้แยกการบริหารงานออกเป็น 3 โปรแกรมวิชา คือโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) ต่อมาเพื่อให้การบริหารมีความคล่องตัว จึงได้รวม 3 โปรแกรมวิชาเป็นโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาดังกล่าว โปรแกรมวิชาได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดนิทรรศการวิชาการประจำปี จัด English Camp จัดส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันกิจกรรมทางภาษาระดับประเทศ  การแสดงละครภาษาอังกฤษ จัดงานวันคริสมาสต์ และจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษกับสถาบันราชภัฏเชียงรายเพื่อจัดกิจกรรมทางภาษาร่วมกัน

888882546  ศูนย์ภาษา ได้ย้ายไปอยู่ในความดูแลของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่

888882547  สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ ส่งผลให้คณะต่างๆ เปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานภายในเป็นภาควิชา และโปรแกรมวิชา เปลี่ยนเป็นสาขาวิชา โดยมี อาจารย์ฉันทนา  ศศิธรามาศ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นคนแรก และในปีเดียวกัน ได้เปิดสอนปริญญาโท ภาษาอังกฤษ โดยมี ผศ.ดร.อัญชลี  วงค์หล้า เป็นประธานบริหารหลักสูตรดังกล่าว

888882550-ปัจจุบัน  ทางมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มเปิดสอนโครงการ English Program (EP) ซึ่งประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยมีนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน และกัมพูชา มาเรียนร่วมด้วย ทั้งนี้ สาขาวิชาได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อรับการศึกษาอบรมด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ภาษา RELC ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนั้นยังได้ส่งอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมด้านทักษะภาษาและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ณ Douglas College ประเทศแคนาดา   ในด้านการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา  สาขาวิชาจัดดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ได้มีการริเริ่มไปแล้วอย่างต่อเนื่อง และได้ก่อตั้ง English Club ขึ้นมาอีกครั้งโดยมี อาจารย์อารีย์ บินประทาน อาจารย์สลิลา พันชนะและอาจารย์กนิษฐ์ ดีหนอเป็นที่ปรึกษา

ปัจจุบันสาขาวิชาภาษาตะวันตกประกอบด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศิลปศาสตร์และครุศาสตร์) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศิลปศาสตร์) และหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ (ศิลปศาสตร์) โดยมีอาจารย์ภัทรกมล รักสวน เป็นหัวหน้าสาขาวิชา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s