สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่คณาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันตก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2557 ที่ห้องสบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Comments are closed.